Καινοτόμος καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε «έξυπνο» φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας»

Σχετικά με το Smart-BioreAl

   Το έργο Smart-BioreAl που θα ξεκινήσει την 1/1/2020 αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία τεχνογνωσίας για την καλλιέργεια του χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε καινοτόμο φωτοβιοαντιδραστήρα με τη χρήση της τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων με την επιδίωξη της αξιοποίησης πόρων που δεν χρησιμοποιούνται από τη συμβατική γεωργία. Η τεχνογνωσία αυτή θα οδηγήσει στην αύξηση της ποικιλομορφίας, της αειφορίας και της ποιότητας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.


   Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 -2020).


Εταίροι

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΝΑΛΕ

Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ/Παράρτημα Ξάνθης

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΝΑΛΕ

   Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε) ανήκει στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ΙΝΑΛΕ, το οποίο εδρεύει στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λειτουργεί από το 1995 και ασχολείται με ερευνητικά αντικείμενα που σχετίζονται με την αλιεία, το υδάτινο περιβάλλον, την αξιοποίηση των αλιευτικών προϊόντων και τις υδατοκαλλιέργειες. Tο ΙΝΑΛΕ απασχολεί σήμερα 12 ερευνητές, μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και βοηθητικό για την έρευνα προσωπικό (σύνολο 50 άτομα). Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν τρία εργαστήρια: Α) Το εργαστήριο «Βενθικής Οικολογίας & Τεχνολογίας» το οποίο ασχολείται με την υδατική βιοποικιλότητα, δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα οικο-φυσιολογικά χαρακτηριστικά των μικρο- και μακροφυκών, όπως η ανακύκλωση θρεπτικών αλάτων, η τροφική αξία, η δέσμευση βαρέων μετάλλων, που αξιοποιούνται σε τεχνολογίες αιχμής στους τομείς της οικολογικής ποιότητας, στις ολοκληρωμένες πολυτροφικές υδατοκαλλιέργειες και στις τεχνολογίες φυκοθεραπείας υγρών λυμάτων. Η απομόνωση γηγενούς βιολογικού υλικού σε μονοκαλλιέργειες και η ανάπτυξη συστημάτων καλλιέργειας σε φωτο-βιοαντιδραστήρες αποτελούν αναπόσπαστο αντικείμενο των παραπάνω δραστηριοτήτων. B) Το εργαστήριο «Μεταποίησης Αλιευτικών Προϊόντων» με αντικείμενο την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την αξιοποίηση νωπών και μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων. Βιοτεχνολογικές εφαρμογές για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων των υδατοκαλλιεργειών. Γ) Εργαστήριο «Μοριακής Βιολογίας» με αντικείμενο την εφαρμογή μεθόδων μοριακής βιολογίας και βιοχημείας στην αλιευτική έρευνα, στις υδατοκαλλιέργειες, στο περιβάλλον και στην μεταποίηση. Ειδικότερα το εργαστήριο δραστηριοποιείται στις βιοτεχνολογικές εφαρμογές για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων των υδατοκαλλιεργειών (κατανόηση και χειραγώγηση μεταβολικών διεργασιών στα καλλιεργούμενα είδη για την ανάπτυξη νέων τύπων ιχθυοτροφών και συνθηκών καλλιέργειας, αναπαραγωγική επιλογή).

Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

   Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (https://www.uoc.gr/) στα 40 χρόνια λειτουργίας του έχει αναδειχθεί σε ένα έντονα εξωστρεφές και καινοτόμο εκπαιδευτικό και ερευνητικό Ίδρυμα με σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις και ξεχωριστή παρουσία στις διεθνείς κατατάξεις. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει πέντε σχολές (Φιλοσοφική, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, και Επιστημών Υγείας), με δεκαέξι τμήματα που καλύπτουν έναν ευρύτατο επιστημονικό χώρο.
   Το Τμήμα Βιολογίας (www.biology.uoc.gr) ανήκει στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ιδρύθηκε το 1981 και πολύ γρήγορα κέρδισε τον ηγετικό ρόλο μεταξύ της Ελληνικής Βιολογικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα τραβάει την προσοχή και της Ευρωπαϊκής Έρευνας. Το Τμήμα Βιολογίας υλοποίησε και υλοποιεί μία εξαιρετικά εκτεταμένη σειρά από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και έργα, καλύπτοντας μεγάλο εύρος ερευνητικών πεδίων όπως μοριακή βιολογία, γενετική, βιολογία φυτών, βιοενεργητική, συστηματική, θαλάσσια Βιολογία. Το Τμήμα περιλαμβάνει 26 Καθηγητές, 11 ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ, 7 διοικητικούς υπαλλήλους και περισσότερους από 100 ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στο Τμήμα Βιολογίας λειτουργούν τόσα ερευνητικά εργαστήρια όσα και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ενώ υπάρχουν εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου (Θεσμοθετημένο Εργαστήριο), ακτίνων Χ για μελέτες δομικής Βιολογίας (συνεργασία Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Πανεπιστημίου Κρήτης), Αυτόματος Ζυμωτήρας για μεσαίας κλίμακας μικροβιακές καλλιέργειες, Αυτόματος αναλυτής αλληλουχιών DNA, Ζωοτροφείο (275 τμ), Εντομοτροφείο, και Θερμοκήπιο (800 τμ) για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Στα ερευνητικά εργαστήρια διατίθεται μοντέρνος εξοπλισμός για βιοχημικές, μοριακές, δομικές μελέτες και κυτταροκαλλιέργειες. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός και οι διαθέσιμες υποδομές καλύπτουν όλες τις ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος και φυσικά και τις απαιτήσεις του παρόντος προγράμματος με τον καλύτερο τρόπο.

Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ/Παράρτημα Ξάνθης

   Το Ε.Κ. «Αθηνά» διεξάγει υψηλής ποιότητας έρευνα, αναπτύσσει Τεχνολογίες και συμβάλλει στην παραγωγή γνώσεων και καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών, με στόχο πάντα να εξασφαλίζει ότι αυτή η έρευνα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, ειδικά όσον αφορά τις τοπικές ανάγκες.
   Το Ε.Κ. «Αθηνά» αποτελείται από 3 Ινστιτούτα (Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου–ΙΕΛ με το Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων–ΙΝΒΙΣ, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων–ΙΠΣΥ) και 5 Μονάδες (Corallia -Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών–CORALLIA, Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων–ΜΟΔΙΑΠ, Μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης–ΡΑΑ, Μονάδα Περιβαλλοντικών και Δικτυακών Τεχνολογιών και Εφαρμογών–ΠΕΔΙΤΕ, Μονάδα Φαρμακοπληροφορικής).
   Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Ε.Κ. «Αθηνά» επικεντρώνονται στη δημιουργία γνώσεων και την ανάπτυξη λύσεων και τεχνολογιών για την ψηφιακή κοινωνία με μία διεπιστημονική προσέγγιση και έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό. Ειδικότερα, το Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης εστιάζει τις δραστηριότητές του στις περιοχές της βιομηχανίας περιεχομένου, της εκπαίδευσης, του τουρισμού και των πολιτισμικών επιστημών (heritage science) με εξειδίκευση στα πεδία της ανάπτυξης έξυπνων υπολογιστικών μεθόδων και συστημάτων, των έξυπνων περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης και διάχυτης ευφυΐας, της εξόρυξης δεδομένων (data mining), των μεταδεδομένων και ανάκτησης πληροφορίας μέσω περιεχομένου, των φυσικοχημικών μετρήσεων και αρχαιομετρίας, του ελέγχου και πιστοποίησης αυθεντικότητας με ραδιομετρικές τεχνικές και των μελετών υλικών σύστασης και πρώτων υλών, της ανάπτυξης, ανάλυσης και επεξεργασίας πολυμεσικών δεδομένων, της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων, της 3Δ ψηφιοποίησης και επεξεργασίας 3Δ δεδομένων, της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, των σοβαρών παιγνίων (serious gaming) και παιχνιδοποίησης (gamification), της ψηφιακής τεκμηρίωσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος, των πολιτισμικών βάσεων δεδομένων (συμβατών με διεθνή πρότυπα όπως CIDOC, Dublin Core κ.λπ.).
   Παράλληλα το Παράρτημα Ξάνθης δραστηριοποιείται στην προσφορά εξειδικευμένων συμβουλευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε ενδιαφερόμενους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των περιφερειακών επιχειρησιακών σχεδίων για την Έρευνα και την Καινοτομία και σε σχετικές πρωτοβουλίες ακαδημαϊκών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων και έχει συντονίσει ή συμμετάσχει με επιτυχία σε περισσότερα από 55 εθνικά, διακρατικά και ευρωπαϊκά έργα.
   Το Ε.Κ. «Αθηνά» τηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο με βάση το Πρότυπο ISO 9001:2008. Το ΣΔΠ καλύπτει ένα εύρος πεδίων που περιλαμβάνει τη Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Λογισμικού, την Ψηφιοποίηση Πολιτιστικού Αποθέματος κ.ά.

Σκοπός

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία πρωτοκόλλων καλλιέργειας της Chlorella vulgaris για βέλτιστη αύξηση και παραγωγή των επιθυμητών χημικών συστατικών για την αξιοποίησή τους στις ιχθυοτροφές, στη διατροφή, στα καλλυντικά/φάρμακα και στην παραγωγή βιοκαυσίμων (βιοντίζελ, βιοαιθανόλη, υδρογόνο) στο πλαίσιο μιας «μπλε κυκλικής οικονομίας». Η «μπλε κυκλική οικονομία» προσβλέπει στη μεγιστοποίηση και προστασία των υδάτινων πόρων μέσω έρευνας και καινοτόμων τεχνολογιών/μεθόδων/προϊόντων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το έργο σκοπεύει να συμβάλλει:

Στη δημιουργία νέας καινοτόμου τεχνογνωσίας για την καλλιέργεια του μονοκύτταρου χλωροφύκους Chlorella vulgaris σε χαμηλού κόστους φωτοβιοαντιδραστήρα (ΦΒΑ) για την επίτευξη της μέγιστης απορρόφησης και αξιοποίησης της φωτοσυνθετικής ακτινοβολίας, με τις ελάχιστες δυνατές επιμολύνσεις.  
Στη χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας μικρο-φυσαλίδων CO2 ή άλλων αέριων ρύπων πλούσιων σε CO2 για την αύξηση της ταχύτητας της φωτοσυνθετικής μετατροπής της ηλιακής ακτινοβολίας σε οργανική ύλη, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας του φωτοβιοαντιδραστήρα (ΦΒΑ).  
Στη διερεύνηση της αξιοποίησης πόρων που επιβαρύνουν το περιβάλλον όπως αέριων ρύπων μηχανής εσωτερικής καύσης, δευτερογενώς επεξεργασμένων λυμάτων βιολογικού καθαρισμού, υφάλμυρων υδάτων κ.λπ. με στόχο τη συνολική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας.  
Στη δημιουργία νέων προϊόντων  

Με αυτό τον τρόπο αναμένεται η αύξηση της ποικιλομορφίας, της αειφορίας και της ποιότητας των πόρων/προϊόντων υδατοκαλλιέργειας μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το έργο προσβλέπει επιπλέον και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Διάχυση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου θα είναι διαθέσιμα δωρεάν για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα ή υποτομέα και πρόκειται να δημοσιευτούν σταδιακά κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του με εκτιμώμενες ημερομηνίες (θεωρώντας την 1/1/2020 ως ημερομηνία έναρξης):

1 δημοσίευση το Φεβρουάριο 2021 
1 δημοσίευση το Νοέμβριο 2021 
2 δημοσιεύσεις προς τη λήξη του έργου, το Δεκέμβριο 2021 

Επικοινωνία

Phone

+30 2541 0 78787
Fax +30 2541 0 63656

Email

secretariat-xanthi at athenarc dot gr

Address

PO Box 159, Kimmeria Campus
67100 Xanthi, Greece
Ν41° 8' 7.00", Ε24° 55' 15.95"